Парти Агенция
Защита на личните данни
 Декларация за поверителност

Ние сме загрижени за запазване на вашата поверителност и сме длъжни да защитаваме вашите лични данни. Тази декларация за поверителност  ви информира как управляваме вашите лични данни, вашите права за поверителност и как законът ви защитава. Моля, прочетете внимателно тази
декларация за поверителност, преди да използвате нашите услуги.

В Декларацията за поверителност

1. Общи положения:

“Услуги” означава всички продукти, услуги, съдържание,  характеристики,  функции , предлагани от нас.


“Платформа” означава уебсайт, чрез който предлагаме нашите услуги.

“Лични данни” означава всички данни, които съдържат идентифицираща информация -  име, адрес, телефонен номер, имейл 

“Администратор на лични данни” означава личност или компания, която определя целите или средствата за обработка на личните данни.


"Търговец" – ЕООД "Данироз"
" Клиент" – Лицето, което прави поръчка на продукти от сайта на ЕООД "Данироз"
"Получател" – Лицето, на което ЕООД "Данироз" прави доставката

2. Какви данни събираме за Вас?

   Когато  изпозвате нашите Услуги ние можем да събираме следната информация за Вас:
  Име, пощенски адрес, електронна поща, телефонен номер. Възможно е да бъде изискана и допълнителна информация, като например информация за банкова сметка, но само при изрично позволение от страна на потребителя или в случай, че тази информация е необходима за изпълнението на услугата, която потребителят е заявил. Потребителят остава единствен притежател на личната информация.

Използвайки електронния магазин, потребителят изрично се съгласява личните му данни да бъдат събирани и обработвани, като същевременно с това гарантира тяхната точност и достоверност. Потребителят също така декларира, че е бил информиран за типа лични данни, които се събират и обработват, за целите, за които ще бъдат използвани те, както и за неговите права за достъп, корекция, изменение или изтриване на лични данни

2.1. Не събираме лични данни, които:
    разкриват расов или етнически произход;
    разкриват политически, религиозни или философски убеждения;
    разкриват членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;
    се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном;

2.2. Събираме ли информация от деца?
Нашите Услуги не са предназначени за деца под 16 години и не събираме съзнателно лични данни на  лица под 16-годишна възраст. В случай, че узнаем, че лице под 16 години ни е предоставило лични данни ще ги изтрием незабавно.

3. Защо обработваме Ваша лична информация?

Ще използваме Вашата информация и лични данни само така, както законодателството ни позволява.
Данните, които попълвате се използват единствено, за да изпълним коректно вашата поръчка и за да Ви обслужим по-добре.
 
4. Как ще Ви информираме за промени в Декларацията за поверителност?
Когато актуализираме настоящата Декларация за поверителност ще публикуваме промените и на всяка страница на сайта, долу в дясно.

5.Защита на лични данни


www.rosesmania.com гарантира сигурността на данните, които изпращат потребителите, с индустриално стандартизирани физически, електронни и управленски процедури. 
Вътрешно данните се съхраняват на контролирани сървъри с ограничен достъп. Информацията може да се съхранява и обработва на определени локации в строго съответствие с приложимото българско и общностно законодателство за конфиденциалност и защита на лични данни. Запитвания и оплаквания, свързани с настоящата Политика на поверителност, може да се изпращат на имейл адресите за контакт, публикувани на
www.rosesmania.com

6. Вашите права 

При определени обстоятелства, имате права съгласно приложимите закони за защита на личните дани и във връзка с вашите лични данни.

Ако желаете да упражните някое от изброените по-долу права, моля,  свържете се с нас чрез  контактната форма:

Право да поискате  достъп до личните си данни (обикновено наричани "искане за достъп на субекта на данните"). Това ви дава възможност да получите копие от личните си данни и да проверите дали са законно  обработвани.

Право да поискате коригиране на личните Ви данни, които имаме за вас. Това ви дава възможност  да коригирате всички непълни или неточни данни, които имаме за вас. 

Право да поискате ограничаване на обработката на личните Ви данни. Това ви дава възможност  да се свържете с нас с искане за преустановяване на  обработката на личните Ви данни в следните хипотези: а) ако искате да докажем точността на данните; б) когато смятате, че  използването на данните от нас е незаконно; в) когато изисквате от нас да съхраняваме данните, дори ако вече нямаме нужда от това, тъй като Ви е нужно да установите, за  да упражнявате или да докажете Ваши претенции; или г) когато сте се противопоставили на използването на Вашите данни, но трябва да проверим дали притежаваме законови основания да ги използваме.

Право да поискате заличаване на личните Ви данни. Това право Ви дава възможност да се свържете с нас с искане за  изтриване или премахване на  личните Ви данни, когато няма основателна причина, за да продължим да ги обработваме. Освен това, имате право да поискате да изтрием или премахнем вашите лични данни, когато успешно сте упражнили правото си да възразите срещу обработването (виж, по-долу), когато имате съмнение, че  е възможно да сме обработили вашата информация не в съответствие със законовите изисквания  или от когато се изисква да изтрием личните Ви данни, за да бъдем в съответствие със законовите изисквания.

Право на възражение срещу обработването на личните Ви данни,  когато е основано  на легитимен интерес (или на такъв на трета страна) и има основание за ваши конкретни интереси, което ви кара да се противопоставите на обработката на личните Ви данни на това основание, като смятате, че обработването нарушава Ваши основни права и и свободи. Имате право да възразите.


www.rosesmania.com  запазва данните на потребителя толкова време, колкото е необходимо за предоставянето на услугите от електронния магазин или дотогава, докато законът изисква това. След това потребителските лични данни ще бъдат изтрити.